هزینه ثبت نام و اسکان

تعداد بازدید:۱۵۱۹

هزینه های ثبت نام شامل:

هزینه شرکت در گردهمایی ، دو روز نهار و پذیرایی در کنفرانس

دانشجویان 2000000 ریال

سایر شرکت کننذگان2500000 ریال

هزینه اسکان

هزینه اسکان به ازای هر شب

دو تخته برای هر نفر 600000 ریال،

سه تخته برای هر نفر 500000 ریال

چهار تخته برای هر نفر 400000 ریال

اسکان در مهمانسرای دانشگاه تبریز (واقع در محوطه دانشگاه) و سایر مکان های در نظر گرفته شده است.

آخرین ویرایش۰۲ تیر ۱۳۹۸