دفتر تلفن


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۳۰ مورد.
ردیفنامنام خانوادگیسمت
1احدقنبرزادهکارشناس آزمایشگاه
2سعیدولی پورمسول IT
3ابولفضلبابازادهمنشی و مسول دبیر خانه
4دکتر عبدالرسولاسفندیاریعضو هیات علمی
5دکتر محمد صادقذاکر حمیدیعضو هیات علمی
6جوادابراهیم زادهکارشناس نجوم
7دکتر مصطفیصحراییعضو هیات علمی
8دکتر اصغرعسگریریاست پژوهشکده
9رقیهسرداریمسول کتابخانه
10عباسعلیسلامتکارشناس آزمایشگاه