دفتر تلفن

ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفن
1احدقنبرزادهکارشناس آزمایشگاه041-33393012
2سعیدولی پورمسول IT041-33393003
3ابولفضلبابازادهمنشی و مسول دبیر خانه041-33393010
4دکتر عبدالرسولاسفندیاریعضو هیات علمی041-33393002
5دکتر محمد صادقذاکر حمیدیعضو هیات علمی041-33393027
6جوادابراهیم زادهکارشناس نجوم041-33393009
7دکتر مصطفیصحراییعضو هیات علمی041-33393006
8دکتر اصغرعسگریریاست پژوهشکده33393001, 33393010, 33393005
9رقیهسرداریمسول کتابخانه041-33393011
10عباسعلیسلامتکارشناس آزمایشگاه041-33393032
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۳۰ مورد.