محور های گرد همایی

تعداد بازدید:۴۶۰
چاهها، سیمها و نقاط کوانتومی: خواص نوری، ترابردی ، مگنتو اپتیکی
    و افزاره های نوری آنها
خواص نوری وترابردی سیستمهای دو بعدی نوین شامل گرافن، فسفرن
   ،  نیترید بورن ، استانن ، دی سولفید تنگستن و... .
ساختارهای هیبریدی با ابعاد پایین
پلیمرها و نیمر ساناهای آلی و افزاره های نوری آنها

آخرین ویرایش۲۵ آبان ۱۳۹۵