نشانی دبیر خانه

تعداد بازدید:۴۵۷

 


تبریز بلوار 29 بهمن ، دانشگاه تبریز ، پژوهشکده فیزیک کاربردی و ستاره شناسی
کد پستی 5166614776

تلفن تماس:

041-33392995
041-33393012

فکس: 041-33347050 
Email:riapa@tabrizu.ac.ir

 
آخرین ویرایش۲۵ آبان ۱۳۹۵