اعضا شورای پژوهشی

تعداد بازدید:۲۷۹۷۶

نام و نام خانوادگی

رتبه علمی

 رزومه

تماس

تصویر

سهراب احمدی

(ریس پژوهشکده)

استاد

04133393023

s_ahmaditabrizu.ac.ir

صالح اشرفی استاد

04133393332

ashrafi@tabrizu.ac.ir

رضا خردمند

دانشیار

04133393007

r_kheradmandtabrizu.ac.ir

سیروس خرم

استادیار

04133393016

skhorramtabrizu.ac.ir

محمد صادق

ذاکر حمیدی

دانشیار

04133393027

zakerhamiditabrizu.ac.ir

صمد روشن انتظار

استاد

04133393312

s-roshan@tabrizu.ac.ir

حمید نقش آرا

استادیار

04133393301

naghshara@tabrizu.ac.ir

هادی  صبری

دانشیار

04133393365

h-sabri@tabrizu.ac.ir

مصطفی صحرایی

استاد

04133393006

sahraitabrizu.ac.ir

حسین عبادی

 

04133393324

hosseinebadi@tabrizu.ac.ir

اصغر عسگری استاد

04133393001

Asgaritabrizu.ac.ir

 
 

 

       
         
آخرین ویرایش۰۴ آبان ۱۴۰۰