اعضا شورای پژوهشی

تعداد بازدید:۳۱۳۱۵

نام و نام خانوادگی

رتبه علمی

 رزومه

تماس

تصویر

سهراب احمدی

استاد

04133393023

s_ahmaditabrizu.ac.ir

صالح اشرفی استاد

04133393332

ashrafi@tabrizu.ac.ir

جمال بروستانی استاد

barvestani@tabrizu.ac.ir

04133393311

رضا خردمند

دانشیار

04133393007

r_kheradmandtabrizu.ac.ir

سیروس خرم

استادیار

04133393016

skhorramtabrizu.ac.ir

محمد صادق

ذاکر حمیدی

دانشیار

04133393027

zakerhamiditabrizu.ac.ir

مصطفی صحرایی

استاد

04133393006

sahraitabrizu.ac.ir

احدالله عزتی دانشیار

33393349   

      a-ezzati@tabrizu.ac.ir

اصغر عسگری استاد

04133393001

Asgaritabrizu.ac.ir

زهرا فاضل مراغه دانشیار

z_fazel@tabrizu.ac.ir

33393315

ساجده محمدی عارف

(رئیس پژوهشکده)

دانشیار

mohamadiaref@tabrizu.ac.ir

04133393358

محمود مهدیان دانشیار

mahdian@tabrizu.ac.ir

33393343

آخرین ویرایش۱۴ بهمن ۱۴۰۲