کارکنان

تعداد بازدید:۵۶۷۳

نام و نام خانوادگی

تماس

سمت

محل کار

عکس

جواد ابراهیم زاده

04133393009

کارشناس نجوم

پلانتاریوم

ابوالفضل بابازاده 04133393010 متصدی امور اداری دفتر ریاست

عباسعلی سلامت

04133393032

کارشناس آزمایشگاه

آزمایشگاه

لایه نشانی

احد قنبرزاده

04133393012

ahad@tabrizu.ac.ir

کارشناس مسئول آزمایشگاه

مسئول IT

امین اموال

دفتر آزمایشگاهها

خانم روزدار 04133393481 عامل مالی حسابداری

ابوالفضل فائزی

04133393033

کارپرداز

آموزش

حسن ریسی نیا 04133393014   حراست فیزیکی
 
 
 
آخرین ویرایش۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰