محققین پسا دکتری

تعداد بازدید:۱۲۱۶۶
محققین پسادکتری:
 

نام و نام خانوادگی

دانلود رزومه

تماس

تصویر

بابک علیایی فر

 

04133393033

babak.olyaeefar@gmail.com

الناز باقرزاده

 

 

 
پیر علایی      

 

محققین پسادکترای قبلی

  فرزانه بیات     

                

                

04133393031

farzanehbayat84@gmail.com

 

زینب هزارخانی

04133392996

                         hezarkhani@tabrizu.ac.ir

 
آنیا صمدی قدیم   samadi.aunia@tabrizu.ac.ir  
فروغ بزرگزاده   fbozorgzadeh@live.com  
مهسا خادم صدیق      
زینب ابراهیم پور      
روشنک کیان

 

Roshanak_kian@tabrizu.ac.ir

 
رعنا عسگری ثابت asgarisabet@tabrizu.ac.ir  
کبری حسنی رخ zhasanirokh@yahoo.com  
منصور اسلامی m.eslami@tabrizu.ac.ir  
فرشاد اختریان فر farshad.akhtarian@gmail.com  
آذر وفا فرد      
r
آخرین ویرایش۲۹ مهر ۱۳۹۹