نشانی دبیر خانه

تعداد بازدید:۴۶۳

تبریز بلوار 29 بهمن ، دانشگاه تبریز ، پژوهشکده فیزیک کاربردی و ستاره شناسی
کد پستی 5166614776

تلفن تماس:
041-33393033
041-33392995
041-33393010

فکس:
041-33347050

 

 

آخرین ویرایش۱۲ دی ۱۳۹۵