هزینه های ثبت نام (هزینه شرکت و غذا )

تعداد بازدید:۹۵۶

هزینه های ثبت نام شامل : 
هزینه شرکت در گرد همایی ، وعده های غذایی روزهای
گرد همایی ، بسته علمی گرد همایی و پذیرایهای بین سخنرانی ها

 

دانشجویان 1200000 ریال

سایر شرکت کنندگان
2000000 ریال                         

 
 

 

آخرین ویرایش۱۲ دی ۱۳۹۵