محور های گردهمایی

تعداد بازدید:۴۹۱

• چاهها، سیمها و نقاط کوانتومی: خواص نوری، ترابردی ، مگنتو اپتیکی و افزاره های نوری آنها

• خواص نوری وترابردی سیستمهای دو بعدی نوین شامل گرافن، نیترید بورن، سیلیسین ،فسفرن و....

• ساختارهای هیبریدی با ابعاد پایین و افزاره های نوری آنها

• پلیمرها و نیمر ساناهای آلی و افزاره های نوری آنها

•سامانه های بیوفوتونیکی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آخرین ویرایش۱۲ دی ۱۳۹۵