نحوه برگزاری آزمون

تعداد بازدید:۱۵۹۳

نحوه برگزاری آزمون
•    آزمونDemo  شامل یک جلسه ارائه برای جمع (تدریس) از مباحثی که مدرس تعیین کرده خواهد بود. این آزمون برای سنجش توانایی شرکت کننده در انتقال مطالب به صورت صحیح گویا و شیوا است.
•    مجموع کل نمره ارزیابی هر دوره از 100 است.
•    در صورتیکه آزمون دوره به شکل کتبی/پروژه/Demo باشد:
*     30 نمره متعلق به مجموع سه آزمونک‌
  *  20 نمره مربوط به مجموع دو پروژه
 * 40 نمره متعلق به آزمون کتبی
  *  10 نمره Demo
 است.
•    در صورتیکه آزمون دوره به شکل  عملی/کتبی/ پروژه/Demo سهم:
  * مجموع آزمونک‌ها 24 نمره
  * مجموع پروژه‌ها 16 نمره
  *  عملی 30 نمره
 * کتبی 30 نمره
 *   10 نمره Demo
است.
•    در صورتیکه آزمون دوره به شکل عملی/پروژه/Demo باشد:
*     30 نمره از 100 نمره متعلق به مجموع سه آزمونک‌
*     20 نمره از 100 نمره مربوط به مجموع دو پروژه
*    40 نمره، متعلق به آزمون کتبی
8    10 نمره Demo
 است.
•    آزمون‌های کتبی به صورت ترکیبی از سوالات چهارگزینه‌ای و تشریحی است.
•    از صفر تا دو نمره حاصل از عملکرد کلاسی دانشجو به عنوان امتیاز مثبت به مجموع نمره آزمون می‌تواند اضافه شود.
•    تعداد غیبت‌های مجاز برای دانشجو یک جلسه به‌ازای هر 6 جلسه است.
•    برای هر دوره، در صورت کسب نمره قبولی از آزمون، به طور جداگانه یک گواهی صادر خواهد شد.
•    عنوان و گواهی پایان دوره "مروج نجوم" تنها برای افرادی صادر خواهد شد که تمامی دوره ها را شرکت کرده و در تمامی آزمون‌ها نمره قبولی را کسب کرده باشند.
•    شرط قبولی در آزمون نمره 75 از 100 است.

 

آخرین ویرایش۲۳ آبان ۱۳۹۷