عناوین و مشخصات دوره ها

تعداد بازدید:۲۹۸۶

کد دوره 1

عنوان دوره    

تعداد جلسات هزینه
(تومان)
مکان نوع
‌جلسه
 نوع آزمون  مدرس

1101         
          

 

 نجوم 1 12  160000 پژوهشکده نظری   کتبی /پروژه/Demo آزادگان
1102       نجوم 2 12 170000 پژوهشکده نظری   کتبی /پروژه/Demo

آزادگان

صبری

صمدی
1201 اختر فیزیک

12

180000 پژوهشکده نظری   کتبی /پروژه/Demo

صبری

صمدی
1202 کیهان شناسی 10 160000 پژوهشکده نظری   کتبی /پروژه/Demo ضیایی
1103 ابزارهای نجوم- آشنایی و کاربرد 12 160000 پژوهشکده- رصد خانه نظری - عملی کتبی /پروژه/Demo/ عملی

آزادگان

طباطبایی

1203

نرم افزارهای نجومی
آسمان شب
رصد پدیده‌های نجومی

12 180000 پژوهشکده- رصد خانه نظری - عملی نظری /پروژه/Demo/ عملی

آزادگان

طباطبایی

 

آخرین ویرایش۱۹ خرداد ۱۳۹۸