کمیته های علمی و اجرایی

تعداد بازدید:۱۱۱۳

کمیته علمی :
اعضای ایرانی:

یوسف ثبوتی

سعداله نصیری قیداری

علی عجب شیری زاده (دبیر)

احسان توابی
اسداله قمری نژاد
علی ابراهیمی سراج

اعضای فرانسوی:
ژان پییر روزلوت
سرژ کوچمی
ژان لوک مارتین
سیلویه لورنت
فیلیپ مورال
پاتریس گارموت
ژان موته

 

برگزار کننده:

پژوهشکده فیزیک کاربردی و ستاره شناسی

 

آخرین ویرایش۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷