نشانی دبیر خانه و اطلاعات تماس

تعداد بازدید:۶۲۱

  تبریز بلوار 29 بهمن ، دانشگاه تبریز ، پژوهشکده فیزیک کاربردی و ستاره شناسی

کد پستی 5166614776
تلفن تماس:
041-33392995
041-33393012
فکس: 041-33347050 

Email: riapa@tabrizu.ac.ir

آخرین ویرایش۰۶ دی ۱۳۹۵