معاونت

تعداد بازدید:۱۳۷۷

معاونت پژوهش و فناوری

دکتر سیروس خرم                                        


  تلفن: 04133393023

  ایمیل: skhorramtabrizu.ac.ir

آخرین ویرایش۱۴ فروردین ۱۳۹۷