پژوهشها

تعداد بازدید:۱۴۷۳

اپتیک کوانتمی

بدون شک یکی از موضوعات بسیار مهم در دنیای مدرن امروزی استفاده از یافته های جدید حوزه اپتیک کوانتمی در صنایع مهم نظیر کامپیوتر ها ، مخابرات ، اطلاعات کوانتمی ، ... است . در این زمینه دو هدف مهم ذیل دنبال می شود.

الف) تداخل کوانتمی و همدوسی اتمی

اندر کنش اتم با میدان الکترو مغناطیس زمینه بسیار مناسبی در تحقیقات اپتیک کوانتمی محسوب می شود . در پدیده تداخل کوانتمی ، همدوسی اتمی نقش اساسی در این اندر کنش را ایفا می کند. پدیده های بسیا مهم نظیر شفافیت القایی الکترو مغناطیس ، تله اندازی همدوس جمعیت ، لیزر های بدون وارونی جمعیت ،تغییر سرعت گروه از فرا به فرو سرعت در این راستا قابل توجیه است.در واقع پاسخ دهی محیط اتمی به نور تابشی از بحث های مهم و جالب محسوب می شود که در این پژوهشکده با دقت و بطور گسترده دنبال می شود. مطالعات نظری در این زمینه مشتمل بر تحقیقات ذیل است:

1- کنترل گسیل خودبخودی

2- کنترل سرعت انتشار پالس نوری از فرو سرعت به فرا سرعت

3- مطالعه رفتار گذرا و پایای جذب و پاشندگی

4- ایجاد لیزر زایی بدون وارونی جمعیت

5- جایگزیدگی اتم از طریق جذب و گسیل خودبخود

6- کنتری دوپایایی و چند پایایی

7- انتشار نور در کریستال فوتونی

8- مطالعه مواد با ضریب شکست منفی


ب) مخابرات کوانتمی و اطلاعات کوانتمی

مقاله مهم EPR منجر به ایجاد حالت های در هم تنیده در سیتم های مختلف گردیده است. در هم تنیدگی یکی از مفاهیم اساسی و مهم مکانیک کوانتمی است. بیشتر پدیده های مهم در رمز نگاری کوانتمی ، تله پور تیش ، محاسبات کوانتمی ، اطلاعات کوانتمی ، ذخیره سازی اطلاعات ، بر مبنای درهم تنیدگی است.مطالعات نظری در این زمینه مشتمل بر تحقیقات ذیل است:

1- تولید حالتهای درهم تنیده

2- محاسبات کوانتمی

3- اطلاعات کوانتمی

4- ذخیره سازی اطلاعات

5- مخابرات کوانتمی


- سولتیونهای کاواک:

سولتیونهای کاواک ساختارهای جایگزیده روشن / تاریک میدان الکتریکی پرتو نور بر روی یک زمینه می باشند . قابلیت سوئیچ زنی Off/On ، کنترل محل و حرکت سولتیونهای کاواک آنها را کاندیدای بسیار خوبی برای آرایه های پردازش نوری می کند. از نقطه نظر کاربردی در ساختار های فوق ریز ، مواد نیم رسانا بهترین گزینه جهت تولید سولتیونهای کاواک هستند . سیستم مورد مطالعه در پروژه ها ، یکی میکرومشدد نیم رسانا است که پرتو ها خروجی به نام پرتو نگهدارنده به آن اعمال می شود. یکی از اهداف گروه بررسی و مطالعه رفتار های سولتیونهای کاواک در میکرو مشددهای نیم رسانا با ساختار متفاوت است. آزمایشات اخیر نشان می دهد که اثرات حرارتی نقش مهمی در دینامیک این ساختار ها دارند ، بنابراین ما برانیم که با استفاده از مدلهای متفاوت این پدیده ها را وارد سیستم نموده و دینامیک CS را مورد مطالعه قرار دهیم.

مطالعات نظری ما مشتمل است بر :

1- حرکت سولتیونهای کاواک با استفاده از اعمال گرادیان فاز / دامنه

2- بررسی حرکات خودبخودی CS

3- کنترل حرکات خودبخودی سولتیونهای کاواک

4- سولتیونهای کاواک بالای آستانه لیزری

 

 

 

آخرین ویرایش۱۲ دی ۱۳۹۵