آزمایشگاهها

تعداد بازدید:۱۲۱۶

رصد خانه و آزمایشگاه سیدرو استات گروه نجوم و اختر فیزیک از جمله مراکز مجهزومرجع در کشور بشمار می آید. گروه نجوم و اختر فیزیک پژوهشکده فیزیک کاربردی و ستاره شناسی دارای امکانات آزمایشگاهی ذیل جهت استفاده علاقمندان ، پژوهشگران و دانشجویان در زمینه نجوم و اختر فیزیک و نیز پژوهش های بنیادی می باشد.

• تلسکوپ "24 ( 24 اینچی ) کاسگرین با پانل الکترونیکی و فایندر جهت رصد سیستمهای دوتایی و ستارگان منفرد متغیر و نیز سنجش قدر استاندارد تا قدر 12

• تلسکوپ "16 (16 اینچی ) کاسگرین با پانل الکترونیکی و رصد ستارگان تا قدر 11

• تلسکوپ خورشیدی انکساری ( 6 اینچی ) جهت بررسی پدیده های خورشیدی و لکهاو شراره ها مجهز به فیلتر Hα

• آزمایشگاه سیدرواستات واقع در پژوهشکده جهت رصدهای خورشیدی

• تلسکوپ شناسایی ستارگان Questar 6 اینچی نصب در گنبد پژوهشکده

• تلسکوپهای رصدی پرتابل "6 و "3 که سیستم "3 بسیار سبک بوده و برای موارد رصد خورشید و ماه گرفتگی در نقاط مختلف مناسب میباشد.


رصدخانه خواجه نصیرالدین طوسی: این رصدخانه در 45 کیلومتری جنوب شهر تبریز با عرض جغرافیایی تقریبی  38 درجه شمالی و طول جغرافیایی تقریبی 46 درجه شرقی مستقر است. دو تلسکوپ بازتابی با کانون کاسگرین و قطر آئینه 60 و 40 سانتی متری و با عدد کانونی 11/f و یک تلسکوپ شکستی 15 سانتی متری در این رصدخانه نصب شده اند.


 

 

 

آخرین ویرایش۱۲ دی ۱۳۹۵