برنامه ترم جاری

تعداد بازدید:۵۶۲۸

 

ارشد فوتونیک
فوتونیک 2 : تمامی فوتونیک ها (ارشد)
فوتونیک مواد آلی و پلیمرها ، اپتوالکترونیک مواد آلی : (دانشجویان ارشد دکتر احمدی ، دکتر خوش سیما ، دکتر ذاکر حمیدی )
پردازش نوری اطلاعات ، اپتیک کوانتومی 1 : ( دانشجویان ارشد دکتر صحرائی ، دکتر خردمند )
اپتیک نیم رسانا 1، نظریه کوانتومی جامدات : ( دانشجویان ارشد فوتونیک - دکتر رضائی ، دکتر اصغری زاده ، دکتر شجاعی ، دکتر عسگری)
فوتونیک دکتری
بیوفوتونیک 1 ، موضوعات ویژه : ( دانشجوی دکتری – آقای خلیل سرباز)
اپتیک کوانتومی 2 ، لیزرهای نیم رسانا : ( دانشجویان دکتری : دکتر صحرائی، دکتر خردمند)
مبانی خواص نوری مواد، خواص کوانتومی نوری نانو ساختارها : ( دانشجویان دکتری – دکتر رضائی ،دکتر اصغری زاده ، دکتر شجاعی ، دکتر عسگری)

 

 

 

آخرین ویرایش۱۴ بهمن ۱۳۹۷