لیست دروس ارشد فوتونیک

تعداد بازدید:۸۱۲۳

دروس الزامی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته فوتونیک (کلیه گرایش ها)

شماره درس

نام درس

تعداد واحد

ساعت

پیشنیاز یا همنیاز

جمع

نظری

عملی

1

2

3

مکانیک کوانتومی پیشرفته

الکترودینامیک

فوتونیک 1

3

3

3

51

51

51

 51

51

51

 

 

  

دروس تخصصی گرایش فوتونیک- الکترونیک

شماره درس

نام درس

تعداد واحد

ساعت

پیشنیاز یا همنیاز

جمع

نظری

عملی

1

ادوات نوری نیم رسانا

3

51

51

 

فوتونیک 1

2

طراحی مدارات مجتمع نوری

3

51

51

 

فوتونیک 1

3

طراحی الکترونیک فرکانس بالا

3

51

51

 

ادوات نوری نیم رسانا

4

خواص نوری نیم رساناهای با ابعاد پایین

3

51

51

 

ادوات نوری نیم رسانا

5

آشکار سازهای نوری

3

51

51

 

ادوات نوری نیم رسانا

6

فیزیک حالت جامد پیشرفته

3

51

51

 

 

7

فوتونیک 2

3

51

51

 

فوتونیک 1

8

الکترونیک کوانتومی

3

51

51

 

مکانیک کوانتمی پیشرفته

9

آزمایشگاه فوتونیک

3

76

-

76

 

10

ریاضی پیشرفته

3

51

51

 

 

11

شبیه سازی

3

51

51

 

 

12

بلورهای فوتونیکی

3

51

51

 

فوتونیک 1

13

موضوعات ویژه

3

51

51

 

 

  

دروس تخصصی فوتونیک- فیزیک

شماره درس

نام درس

تعداد واحد

ساعت

پیشنیاز یا همنیاز

جمع

نظری

عملی

 

1

اسپکتروسکوپی لیزری

3

51

51

 

 

2

فیزیک پلیمرها و کریستالهای مایع

3

51

51

 

 

3

اپتو الکترونیک آلی

3

51

51

 

 

4

خواص نوری موادآلی

3

51

51

 

 

5

ادوات نوری آلی

3

51

51

 

 

6

مقدمه ای بر طراحی اپتیکی

3

51

51

 

 

7

بلورهای فوتونیکی

3

51

51

 

فوتونیک 1

8

فوتونیک 2

3

51

51

 

فوتونیک 1

9

الکترونیک کوانتمی

3

51

51

 

مکانیک کوانتمی پیشرفته

10

آزمایشگاه فوتونیک

3

76

 

76

 

11

ریاضی پیشرفته

3

51

51

 

 

12

شبیه سازی

3

51

51

 

 

13

موضوعات ویژه

3

51

51

 

 

               دروس تخصصی گرایش فوتونیک- مخابرات

شماره درس

نام درس

تعداد واحد

ساعت

پیشنیاز یا همنیاز

جمع

نظری

عملی

1

پردازش نوری اطلاعات

3

51

51

 

فوتونیک 1

2

سیستم های مخابرات نوری I

3

51

51

 

فوتونیک 1

3

سیستم های مخابرات نوری II

3

51

51

 

سیستم های مخابرات نوری I

4

فیزیک لیزر پیشرفته

3

51

51

 

 

5

اپتیک غیر خطی مقدماتی

3

51

51

 

 

6

اپتیک کوانتومی مقدماتی

3

51

51

 

مکانیک کوانتمی پیشرفته

7

مکانیک آماری پیشرفته

3

51

51

 

 

8

اطلاعات کوانتومی

3

51

51

 

اپتیک کوانتومی مقدماتی

9

بلورهای فوتونیکی

3

51

51

 

فوتونیک 1

10

فوتونیک 2

3

51

51

 

فوتونیک 1

11

الکترونیک کوانتومی

3

51

51

 

مکانیک کوانتمی پیشرفته

12

آزمایشگاه فوتونیک

3

76

 

76

 

13

ریاضی پیشرفته

3

51

51

 

 

آخرین ویرایش۱۱ آذر ۱۳۹۳