تاریخهای مهم

تعداد بازدید:۵۵۴

آخرین مهلت ثبت نام با اسکان 18 اردیبهشت  1396 - تا 26 اردیبهشت تمدید شد.
آخرین مهلت ثبت نام بدون اسکان 26 اردیبهشت 1396 - تا 30 اردیبهشت تمدید شد.
آخرین مهلت ارسال چکیده یک صفحه ای  14 اردیبهشت  
1396- تا 18 اردیبهشت تمدید شد.

نتایج داوری تا پایان روز 22 اردیبهشت به تدریج اعلام خواهد شد.
 
آخرین ویرایش۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۶