اخبار تصویری - آرشیو

انتخاب مقاله عضو هیات علمی گروه فوتونیک پژوهشکده فیزیک عنوان بهترین مقاله (Best paper) کنفرانس بین المللی SEEP2014

مقاله دکتر سهراب احمدی عضو هیات علمی گروه فوتونیک پژوهشکده فیزیک کاربردی و ستاره شناسی دانشگاه تبریز به عنوان بهترین مقاله (Best paper) کنفرانس بین المللی SEEP2014 انتخاب شد.

ادامه مطلب