دفتر تلفن

ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفن
30محققین پسادکتریبردران
11دکتر سعیدشجاعیعضو هیات علمی041-33392995
29دکتر سعیداصغری زاده041-33392995
23دانشجویان دکتریبرادران041-33392996
4دکتر عبدالرسولاسفندیاریعضو هیات علمی041-33393002
15دکتر میر حجتکرمانیعضو هیات علمی041-33393002
2سعیدولی پورمسول IT041-33393003
16دکتر حبیبخوش سیماعضو هیات علمی041-33393004
21دکتر منوچهرکلافی041-33393004
13دکتر حبیبتجلی041-33393005
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۳۰ مورد.