دفتر تلفن

ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفن
13دکتر حبیبتجلی041-33393005
14محققین پسادکتریخواهران041-33393031
20آزمایشگاهسیدرو استات (قنبرزاده)041-33393038
21دکتر منوچهرکلافی041-33393004
22حسنریس نیا041-33393014
23دانشجویان دکتریبرادران041-33392996
24دانشجویان دکتریخواهران041-33393028
26دکتر علیعجب شیری زاده041-33393316
27آزمایشگاهفوتونیک (قنبرزاده)041-33393031
29دکتر سعیداصغری زاده041-33392995
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۳۰ مورد.