دفتر تلفن

ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفن
11دکتر سعیدشجاعیعضو هیات علمی041-33392995
7دکتر مصطفیصحراییعضو هیات علمی041-33393006
26دکتر علیعجب شیری زاده041-33393316
8دکتر اصغرعسگریریاست پژوهشکده33393001, 33393010, 33393005
27آزمایشگاهفوتونیک (قنبرزاده)041-33393031
1احدقنبرزادهکارشناس آزمایشگاه041-33393012
2سعیدولی پورمسول IT041-33393003
25جعفرپورمستقیمیکارپرداز041-33393013
15دکتر میر حجتکرمانیعضو هیات علمی041-33393002
21دکتر منوچهرکلافی041-33393004
نمایش ۲۱ تا ۳۰ مورد از کل ۳۰ مورد.