دفتر تلفن

ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفن
14محققین پسادکتریخواهران041-33393031
24دانشجویان دکتریخواهران041-33393028
16دکتر حبیبخوش سیماعضو هیات علمی041-33393004
5دکتر محمد صادقذاکر حمیدیعضو هیات علمی041-33393027
18دکتر بهروزرضاییمدیر گروهای فوتونیک041-33393027
22حسنریس نیا041-33393014
9رقیهسرداریمسول کتابخانه041-33393011
10عباسعلیسلامتکارشناس آزمایشگاه041-33393032
28حسینسیاحیعامل مالی پژوهشکده041-33393428
20آزمایشگاهسیدرو استات (قنبرزاده)041-33393038
نمایش ۱۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۰ مورد.