دفتر تلفن


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۳۰ مورد.
ردیفنامنام خانوادگیسمت
6جوادابراهیم زادهکارشناس نجوم
17دکتر سهراباحمدیمعاون پژوهش و فناوری
4دکتر عبدالرسولاسفندیاریعضو هیات علمی
29دکتر سعیداصغری زاده
3ابولفضلبابازادهمنشی و مسول دبیر خانه
23دانشجویان دکتریبرادران
30محققین پسادکتریبردران
13دکتر حبیبتجلی
12دکتر رضاخردمندعضو هیات علمی
19دکتر سیروسخرمعضو هیات علمی