دفتر تلفن

ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفن
6جوادابراهیم زادهکارشناس نجوم041-33393009
17دکتر سهراباحمدیمعاون پژوهش و فناوری041-33393015,04133393023
4دکتر عبدالرسولاسفندیاریعضو هیات علمی041-33393002
29دکتر سعیداصغری زاده041-33392995
3ابولفضلبابازادهمنشی و مسول دبیر خانه041-33393010
23دانشجویان دکتریبرادران041-33392996
30محققین پسادکتریبردران
13دکتر حبیبتجلی041-33393005
12دکتر رضاخردمندعضو هیات علمی041-33393007
19دکتر سیروسخرمعضو هیات علمی041-33393016
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۳۰ مورد.