دفتر تلفن

ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفن
20آزمایشگاهسیدرو استات (قنبرزاده)041-33393038
27آزمایشگاهفوتونیک (قنبرزاده)041-33393031
3ابولفضلبابازادهمنشی و مسول دبیر خانه041-33393010
1احدقنبرزادهکارشناس آزمایشگاه041-33393012
25جعفرپورمستقیمیکارپرداز041-33393013
6جوادابراهیم زادهکارشناس نجوم041-33393009
22حسنریس نیا041-33393014
28حسینسیاحیعامل مالی پژوهشکده041-33393428
23دانشجویان دکتریبرادران041-33392996
24دانشجویان دکتریخواهران041-33393028
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۳۰ مورد.