دفتر تلفن

ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفن
21دکتر منوچهرکلافی041-33393004
15دکتر میر حجتکرمانیعضو هیات علمی041-33393002
25جعفرپورمستقیمیکارپرداز041-33393013
2سعیدولی پورمسول IT041-33393003
1احدقنبرزادهکارشناس آزمایشگاه041-33393012
27آزمایشگاهفوتونیک (قنبرزاده)041-33393031
8دکتر اصغرعسگریریاست پژوهشکده33393001, 33393010, 33393005
26دکتر علیعجب شیری زاده041-33393316
7دکتر مصطفیصحراییعضو هیات علمی041-33393006
11دکتر سعیدشجاعیعضو هیات علمی041-33392995
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۳۰ مورد.