دفتر تلفن

ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفن
21دکتر منوچهرکلافی041-33393004
22حسنریس نیا041-33393014
23دانشجویان دکتریبرادران041-33392996
24دانشجویان دکتریخواهران041-33393028
25جعفرپورمستقیمیکارپرداز041-33393013
26دکتر علیعجب شیری زاده041-33393316
27آزمایشگاهفوتونیک (قنبرزاده)041-33393031
28حسینسیاحیعامل مالی پژوهشکده041-33393428
29دکتر سعیداصغری زاده041-33392995
30محققین پسادکتریبردران
نمایش ۲۱ تا ۳۰ مورد از کل ۳۰ مورد.