دفتر تلفن

ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفن
11دکتر سعیدشجاعیعضو هیات علمی041-33392995
12دکتر رضاخردمندعضو هیات علمی041-33393007
13دکتر حبیبتجلی041-33393005
14محققین پسادکتریخواهران041-33393031
15دکتر میر حجتکرمانیعضو هیات علمی041-33393002
16دکتر حبیبخوش سیماعضو هیات علمی041-33393004
17دکتر سهراباحمدیمعاون پژوهش و فناوری041-33393015,04133393023
18دکتر بهروزرضاییمدیر گروهای فوتونیک041-33393027
19دکتر سیروسخرمعضو هیات علمی041-33393016
20آزمایشگاهسیدرو استات (قنبرزاده)041-33393038
نمایش ۱۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۰ مورد.