دفتر تلفن


نمایش ۱۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۰ مورد.
ردیفنامنام خانوادگیسمت
11دکتر سعیدشجاعیعضو هیات علمی
12دکتر رضاخردمندعضو هیات علمی
13دکتر حبیبتجلی
14محققین پسادکتریخواهران
15دکتر میر حجتکرمانیعضو هیات علمی
16دکتر حبیبخوش سیماعضو هیات علمی
17دکتر سهراباحمدیمعاون پژوهش و فناوری
18دکتر بهروزرضاییمدیر گروهای فوتونیک
19دکتر سیروسخرمعضو هیات علمی
20آزمایشگاهسیدرو استات (قنبرزاده)