Faculty Staff

visits:4642

Name

Degree

CV

Email

Picture

Sohrab Ahmadi

s_ahmaditabrizu.ac.ir

 

Associate Professor

Asghar Asgari Asgaritabrizu.ac.ir

Professor
Saeid Asgarizadeh

asgharizadehtabrizu.ac.ir

Assistant Professor

Zahra Arefinia arefinia@gmail.com

Assistant Professor
Abdolrasoul Esfandyari

984133393002

esfand@tabrizu.ac.ir

Professor

Mirhodjat Kermani

kermanitabrizu.ac.ir

Assistant Professor
Reza Kheradmand

r_kheradmandtabrizu.ac.ir

Associate Professor
Sirus Khorram

skhorramtabrizu.ac.ir

Assistant Professor
Habib Khoshsima

khoshsimatabrizu.ac.ir

Associate Professor
Behrouz Rezaei

b_rezaeitabrizu.ac.ir

Assistant Professor
Mostafa Sahrai

sahraitabrizu.ac.ir

Professor
Saeid Shojaei

S_shojaeitabrizu.ac.ir

Associate Professor
Vahid Siyahpoush

v_siahpoushtabrizu.ac.ir

Assistant Professor
Mohammad Sadegh Zaker Hamidi

zakerhamiditabrizu.ac.ir

Associate Professor
 
 
Postdoctoral Researchers
 
 

Name

CV

Email

Picture

Rana Asghari sabet

 

984133393031

asgarisabet@tabrizu.ac.ir

Mansour Esalmi

04133393033

m.eslami@tabrizu.ac.ir

Kobra Hasani rokh

984133393031

zhasanirokh@yahoo.com

 

babak Olyaeefar

 

04133393033

babak.olyaeefar@gmail.com

Roshanak Kian

984133393031

Roshanak_kian@tabrizu.ac.ir

Azar Vafaeifard  

984133392996

 
Farshad Akhtarianfar

984133393015

farshad.akhtarian@gmail.com

Mahsa Khadem Seddigh      
Zeinab Ebrahimpour      
Anya Samadi Ghadim   samadi.aunia@tabrizu.ac.ir

 

 

Former Postdoctoral Researchers

Farzaneh Bayat

984133393031

farzanehbayat84@gmail.com

Zeinab Hezarkhani

984133392996

          hezarkhani@tabrizu.ac.ir
 

Last Update At : 10 April 2019