نحوه ارسال خلاصه مقالات

تمام مقاله باید در قالب فرمت از پیش تهیه شده به آدرس زیر ارسال گردد.

ایمیل : iwqcqo@tabrizu.ac.ir

 

همچنین  مقالات از طریق  فرم ثبت نامی ارسال شود

فرمت  مقالات

آخرین ویرایش۲۶ مرداد ۱۳۹۸
تعداد بازدید:۲۱۹