همایش و کارگاه عکاسی اعماق آسمان شب

پژوهشکده فیزیک کاربردی و ستاره شناسی دانشگاه تبریز
 و گروه آیس پیکس

برگزار میکند:

همایش همراه با کارگاه نظری و عملی
ثبت زیبایی های اعماق آسمان


با حضور امیر حسین ابوالفتح

 

کارگاه نظری:
 1 شهریور- دانشگاه تبریز
پژوهشکده فیزیک کاربردی و ستاره شناسیکارگاه عملی:
 2 شهریور-رصدخانه خواجه نصیرطوسی دانشگاه تبریز 


مهلت ثبت نام:
26تیر تا 27 مرداد

ظرفیت محدود (۲۰نفر)