رصد خانه خواجه نصیر الدین طوسی

رصدخانه خواجه نصیرالدین طوسی پژوهشکده: این رصدخانه در 45 کیلومتری جنوب شهر تبریز  بر فراز کوه بلیندی با عرض جغرافیایی تقریبی  38 درجه شمالی و طول جغرافیایی تقریبی 46 درجه شرقی مستقر است.

این رصدخانه دارای یک تلسکوپ خورشیدی انکساری ( 6 اینچی ) است که جهت بررسی پدیده های خورشیدی و لکها و شراره ها استفاده می شود و مجهز به فیلتراست.  همچنین وجود دو تلسکوپ 40 و 60 سانتی متری کاسگرین با پانل الکترونیکی و رصد ستارگان تا قدر 11 ، ساختمان پژوهشگران، ژنراتور 32 کیلوات و ژنراتور 5 کیلوات و ... از جمله امکانات موجود در این رصدخانه است که باید به اینها یک تلسکوپ فعال24 اینچی  نیز اضافه شود که در سال 2016 راه اندازی شده است و در حال حاضر بزرگترین تلسکوپ فعال ایران است. هر کدام از این تلسکوپ ها درگنبدهای جداگانه قرار دارند و هر گنبددارای سه طبقه است.

رصد خانه خواجه نصیر الدین طوسی در حال حاضر بزرگترین رصدخانه فعال کشور است که می تواند پاسخگوی نیازهای رصدی محققین از سراسر کشور باشد.