کارکنان

نام و نام خانوادگی

تماس

سمت

محل کار

عکس

جواد ابراهیم زاده

04133393009

کارشناس نجوم

پلانتاریوم

ابوالفضل بابازاده 04133393010 متصدی امور اداری دفتر ریاست

رقیه سرداری

04133393011

کارشناس کتابداری

کتابخانه

عباسعلی سلامت

04133393032

کارشناس آزمایشگاه

آزمایشگاه لایه نشانی

احد قنبرزاده

04133393012

Samsonialive.com

کارشناس مسول آزمایشگاه

دفتر آزمایشگاهها

جعفر پور صالحی

04133393003

کارشناس پژوهش

آموزش

آقای ولیزاده 04133393428 عامل مالی حسابداری

جعفر پور مستقیمی

04133393033

کارپرداز

آموزش

حسن ریسی نیا 04133393014   حراست فیزیکی
 
 
 
آخرین ویرایش۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۶
تعداد بازدید:۲۸۹۲