دانشجویان دکتری

نام و نام خانوادگی ایمیل شماره اتاق گروه
سمیه کیانی sksomaye@gmail.com  2-25  فیزیک
 فروغ بزرگ زاده  fbozorgzadeh@Tabrizu.ac.ir  2-25  مخابرات
 شهلا گل قاسمی  sh.golghasemi@tabrizu.ac.ir  2-4  فیزیک
 طاهره نعمتی آرام  thnemati@gmail.com  2-4  الکترونیک
 مینا پیرعلایی  m_piralaee@tabrizu.ac.ir  2-4  الکترونیک
 نفیسه سنگ نور پور  n.sangnour@tabrizu.ac.ir  2-4  مخابرات
 مجید عباس آبادی  abbasabadi-m@tabrizu.ac.ir  1-12  مخابرات
 ال ناز باقرزاده  e.bagherzadeh7@gmail.com  2-4  فیزیک
 مهسا خادم صدیق  mahsa.sadigh@yahoo.com  2-4  فیزیک
 وحیده طهموریان  vtahmoorian@yahoo.com  2-4  مخابرات
 الهه ناموری  elahenamvari@gmail.com  2-4  الکترونیک
 مریم السادات رفیعی  maryam.rafiei@tabrizu.ac.ir  2-24  مخابرات
 لیلا آزادی  l.azadi@tabrizu.ac.ir  2-24  الکترونیک
میثم معمارزاده m.memarzadeh@tabrizu.ac.ir 1-12  مخابرات
مهدیه شکوری shakouri@tabrizu.ac.ir 2-24 فیزیک
پریسا محنتی p.mehnati@tabrizu.ac.ir 2-24 فیزیک
جواد فولادی اسکویی jfooladi@tabrizu.ac.ir 1-12 الکترونیک
فریبا لطفی f.lotfi@tabrizu.ac.ir 2-24 مخابرات
مجید مینایی m.minaee@gmail.com 1-12 مخابرات
بهروز جلیلیان bjalilian445@gmail.com 1-12 مخابرات
 شایسته رحمانی  shayestehrahmani@tabrizu.ac.ir  2-25  مخابرات
 محمد مهدی شفیع  Mehdishafie@tabrizu.ac.ir    مخابرات