سامانه افلاک نما

سامانه افلاک نمای پژوهشکده فیزیک کاربردی و ستاره شناسی دانشگاه تبریز از نوع Sky Master  با قابلیت رویت 10000 ستاره و جرم سماوی از جمله خوشید ،ماه ، سیارات و تعدادی از اقمار آنها، صور فلکی ، دوایر استوای سماوی و نصف النهار ناظر و دایره البروج و ..... می باشد. این سامانه به منظور آموزشهای مقدماتی و تخصصی به دانشجویان، دانش آموزان و عموم مردم دایر شده است. مدت اجرای هر برنامه آموزشی یک ساعت می باشد.

تعیین وقت قبلی هم از طریق اینترنت و توسط سایت riapa.tabrizu.ac.ir       و هم از طریق تماس با شماره تلفن 33393009-041  امکان پذیر است و متقاضیان با مراجعه به سایت و انتخاب یکی از گزینه های وقت اشغال نشده، با ثبت تعداد بازدید کنندگان و واریز مبلغ کل به حساب سیبای شماره  2177220431003  بانک ملی شعبه دانشگاه تبریز زمان و ساعت بازدید را انتخاب نمایند. مبلغ واریزی به ازای هر یک نفر بازدید کننده 30000 ریال (سی هزار ریال) است. فیش مربوطه را حداقل یک هفته قبل از برنامه به این پژوهشکده تسلیم نمایید. گنجایش سالن افلاک نما 90 نفر بوده و حداقل  نصاب  بازدید کننده بایستی 60 نفر باشد. ساعات بازدید روزانه 9 الی 10:30 ،  10:30 الی 12  و 14 الی 15:30 می باشد.

تلفن:  33342564-041  نمابر:  33347050-041    صندوق پستی :  163-51665

پست الکترونیک:   riapa@tabrizu.ac.ir       و    kermani@tabrizu.ac.ir