برنامه ترم جاری

 

 

برنامه درسی کلاس 1 (کوچک)

زمان

10-8

12-10

16- 14

شنبه

 

طراحی مدارات مجتمع نوری (دکترخردمند)

مهندسی پلاسما 1 (پلاسما-دکتر خرم)*

مهندسی پلاسما 2 (پلاسما-دکتر اسفندیاری)*

یکشنبه

شبیه سازی (دکتر رضائی)

کریستالهای فوتونی (دکتر عسگری)

اپتیک غیرخطی (دکتر خوش سیما)

دوشنبه

فیزیک لیزر پیشرفته (دکتر صحرایی-دکترخردمند)*

 

طراحی مدارات مجتمع نوری (دکترخردمند) *

ساختارهای لایه ای (دکتر شجاعی)*

سه شنبه

شبیه سازی (دکتر رضائی)*

الکترودینامیک محیطهای مادی(پلاسما-دکترسیاهپوش)

مهندسی پلاسما 1 (دکتر خرم)

فیزیک اتمی و مولکولی (پلاسما-دکتر اصغری زاده)*

چهارشنبه

 

فیزیک لیزر پیشرفته (دکتر صحرایی-دکترخردمند)

 

 

 

 

برنامه درسی کلاس 2 (بزرگ) 

زمان

10-8

12-10

16- 14

شنبه

 

فیزیک اتمی و مولکولی (پلاسما-دکتر اصغری زاده)

فوتونیک2 (دکتر خوش سیما)

یکشنبه

فوتونیک 1 (دکتر صحرایی)

مکانیک کوانتومی پیشرفته (دکتر احمدی)

الکترودینامیک (دکتر شجاعی)

دوشنبه

ادوات نوری آلی (دکتر احمدی) *

 

فوتونیک2 (دکتر خوش سیما)*

سه شنبه

فوتونیک 1 (دکتر صحرایی) *

مکانیک کوانتومی پیشرفته (دکتر احمدی)*

سمینار و روش تحقیق 3 (دکتر عارفی نیا)

الکترودینامیک (دکتر شجاعی)*

چهارشنبه

 

ادوات نوری آلی (دکتر احمدی)

 

 

 

برنامه درسی اتاق سمینار

زمان

10-8

12-10

16- 14

شنبه

 

ساختارهای لایه ای (دکتر شجاعی)

 

یکشنبه

 

الکترودینامیک محیطهای مادی (دکتر سیاهپوش)*

طراحی و خواص سطحی مواد در پزشکی (دکتر ذاکرحمیدی)

طراحی و خواص سطحی مواد در پزشکی (دکتر ذاکرحمیدی)*

دوشنبه

سمینار و روش تحقیق 1 (دکتر اصغری زاده)

مهندسی پلاسما 2 (پلاسما-دکتر اسفندیاری)

 

سه شنبه

 

کریستالهای فوتونی (دکتر عسگری)*

سمینار و روش تحقیق 2 (دکتر ذاکرحمیدی)

اپتیک غیرخطی (دکتر خوش سیما)*

چهارشنبه