برنامه ترم جاری

 

ترم 971

برنامه درسی کلاس 1 (کوچک)

 

زمان

10-8

12-10

16- 14

شنبه

 

ترمودینامیک پیشرفته مواد (دکتر ذاکرحمیدی)

مهندسی پلاسما 1 (دکتر خرم)*

فیزیک تخلیه های الکتریکی گازها (دکتر اسفندیاری)*

یکشنبه

الکترودینامیک (دکتر سیاهپوش)*

پلاسما - ارشد

مکانیک کوانتومی پیشرفته (دکتر عسگری)

مدارهای مجتمع اپتیکی (دکتر خوش سیما)*

دوشنبه

فیبر نوری (دکتر صحرایی-دکترخردمند)*

 

 مبانی الکترومغناطیس نور (دکتر صحرایی) *

 

فوتونیک 1 (دکترخردمند) *

محاسبات عددی (دکتر اسفندیاری)*

پلاسما - ارشد

سه شنبه

 

الکترودینامیک (دکترسیاهپوش)

فیبر نوری (دکتر صحرایی-دکترخردمند)

اپتیک نیم رسانا 2 (دکتر اصغری زاده)*

چهارشنبه

مخابرات نوری (دکتر عارفی نیا) *

بلورهای فوتونی (دکتر رضائی)

 

 

 

 

ترم 971

برنامه درسی کلاس 2 (بزرگ) 

 

زمان

10-8

12-10

16- 14

شنبه

 

اپتیک نیم رسانا 2 (دکتر اصغری زاده)

فوتونیک 1 (دکترخردمند)

یکشنبه

مبانی الکترومغناطیس نور (دکتر صحرایی)

محاسبات عددی (دکتر کرمانی)

مبانی خواص نوری مواد (دکتر شجاعی)

دوشنبه

بلورهای فوتونی (دکتر رضائی)*

 

مخابرات نوری (دکتر عارفی نیا)

سه شنبه

فیزیک تخلیه های الکتریکی گازها (دکتر اسفندیاری)

پلاسما - ارشد

مکانیک کوانتومی پیشرفته (دکتر عسگری)*

مبانی خواص نوری مواد (دکتر شجاعی)*

 

چهارشنبه

 

اندازه گیری بر مبنای نور (دکتر احمدی)

 

ترم 971

برنامه درسی اتاق سمینار

 

 

زمان

10-8

12-10

16- 14

شنبه

 

اندازه گیری بر مبنای نور (دکتر احمدی) *

اپتیک غیر خطی 1 (دکتر احمدی) *

 

یکشنبه

 

اپتیک غیر خطی1 (دکتر احمدی)

 

دوشنبه

 

 

مهندسی پلاسما 1 (دکتر خرم)

پلاسما - ارشد

سه شنبه

 

مدارهای مجتمع اپتیکی (دکتر خوش سیما)

 

چهارشنبه

 

 

 

 

 

دانشجویان گرامی:

برای دروس پایاننامه و ادامه پایاننامه ، فقط گزینه پایاننامه انتخاب خواهد شد. لازم به توضیح است برای تمام اساتید راهنما پایاننامه با کد درس 11111111 و گروه 1- 11 برای هر کدام از اساتید مختلف انتخاب فرمایید.

 

مثال :  پایاننامه      کد درس : 11111111  گروه : 1   استاد راهنما : دکتر ذاکر حمیدی

 

  • بجای ادامه پایاننامه برای ترم های 5 و 6 گزینه پایاننامه را انتخاب فرمایید.

برای دانشجویان دکتری همان روال سابق انجام خواهد شد.

  1. رساله                        کد درس : 7777777      گروه 7
  2. ادامه رساله                کد درس: 9285171       گروه 7
  3. امتحان جامع              کد درس : 9411112     گروه 7