فرم ثبت نام با اسکان کنفرانس بین المللی رایانش کوانتومی و اپتیک کوانتومی

فرم ثبت نام با اسکان کنفرانس بین المللی رایانش کوانتومی و اپتیک کوانتومی
 • 0
 • نام و نام خانوادگی*نام کامل
  1
 • Name& last name*نام کامل به انگلیسی
  2
 • جنسیت:*
  3
 • میزان تحصیلات:*
  4
 • تلفن همراه:*
  5
 • پست الکترونیکی:*
  6
 • با ارایه چکیده شرکت می کنم*کشرو مورد نظر را انتخاب کنید
  7
 • عنوان چکیده*
  8
 • فایل چکیده یک صفحه ای*فایل های خود را آپلود کنید آپلود
   9
  • تصویر فیش واریزی*فایل های خود را آپلود کنید آپلود
    10
   • اسکان*یکی یا بیشتر انتخاب کنید
    سه شنبه ۷ آبانن
    چهارشنبه ۸ آبان
    پنج شنبه 9 آبان
    11
   • نوع اتاق*فقط یکی انتخاب کنید
    ۲ تخته : 600000 ریال
    ۳ تخته : 500000 ریال
    ۴ تخته : 400000 ریال
    12